TEKNOS vydal mezi prvními evropskými výrobci barev EPD Enviromentální prohlášení o produktu. Je to dokument, který informuje o dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až po jeho likvidaci. EPD přináší měřitelné informace o přesném materiálovém složení produktu, o spotřebě surovin a energie v jednotlivých fázích životního cyklu produktu a míře příspěvku (produkce emisí) k okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod, poškozování ozónové vrstvy, skleníkovému efektu, tvorbě fotochemických oxidantů. Klientovi jsou tak poskytnuty objektivní informace o základních (technických) vlastnostech produktů, a zároveň také o environmentálním profilu produktů, což mu umožňuje začlenit do rozhodování o volbě produktu i jeho environmentální aspekty, především velikost negativních příspěvků k výše zmíněným environmentálním problémům.

Prohlášení bylo vydáno v TEKNOSu na celkem tři okruhy stavebních barev:

  • vodou ředitelné barvy vnitřní
  • vodou ředitelné barvy venkovní
  • vodou ředitelné laky

EDP prohlášení zajímají především architekty a projektanty. Dopad barvy na životní prostředí lze považovat za součást většího celku – vliv celé budovy na životní prostředí. Je to jen otázka času, kdy environmentální prohlášení EPD, které odpovídají normám (EN ISO 14025 a EN 15804), nebudou jen konkurenční výhodou, ale především předpokladem pro celý designerský projekt.